Om oss

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond har enligt de av Kungl. Maj:t 1971 meddelade stadgarna till ändamål att lämna bidrag som främjar vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Alla former av funktionsnedsättning/handikapp kan komma i fråga för understöd. En 30-årsgräns tillämpas (man får inte ha fyllt 30 år vid ansökningstillfället).

Vid bidragsgivningen ges begreppen vård och utbildning en vidsträckt innebörd. Således räknas hit t ex omsorger av olika slag, rekreation, lägerskola, sommargårdsvistelser m m. Bidrag kan i viss mån utgå till rekreationsfrämjande åtgärder för föräldrar och anhöriga som vårdar barn med funktionsnedsättning i hemmet. Bidrag som går till föräldrar och anhöriga ska ske i samtidiga aktiviteter med barnen.

Observera att bidrag enligt stadgarna inte får avse sådant ändamål som ska bekostas av stat, kommun eller landsting.

Utöver bidrag till enskilda personer kan bidrag beviljas till centrala funktionshindersorganisationer (medlemsorganisationer) för deras fritids- och rekreationsverksamhet. I huvudsak avser denna bidragsgivning stöd till läger- och kursverksamhet.

Dessutom beviljas bidrag till forskning och utvecklingsarbete inom funktionshindersområdet.

Bidrag beviljas inte till skolor/klasser eller andra organisationer än funktionshindersorganisationer (medlemsorganisationer).

Stiftelsen har följande ansökningstider:

– 15 februari enskilda sökande beslut tas av direktionen under maj
(observera att bidrag inte beviljas i efterhand och att bidragsperioden endast avser aktiviteter under tiden 31 maj ansökningsåret till 31 maj året därpå)

– 30 april forskning och utvecklingsarbete, beslut tas av direktionen under september

– 30 september centrala funktionshindersorganisationer, beslut tas av direktionen i december (läns- eller lokalavdelningar kan inte söka)

Beviljade bidrag ska rekvireras och utbetalning av bidrag påbörjas tidigast:

  • enskilda i juni
  • forsknings- och utvecklingsarbete i oktober
  • centrala funktionshindersorganisationer (medlemsorganisationer) i januari (beslut skickas ut i december)

Det är inte möjligt att få förhandsbesked innan stiftelsens direktion haft sitt möte. Alla som sökt bidrag får skriftligt besked (enskilda i slutet av maj – början av juni). Besked lämnas inte per telefon eller e-post.