Forskning

Forskning och utvecklingsarbete

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på faktorer som påverkar deras hälsa, lärande och livssituation. Anslag delas i huvudsak ut till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning, samt i vissa fall till utvecklingsarbete av generaliserbar karaktär. Vid bedömningen av ansökningar prioriteras forskning som syftar till att förbättra livssituationen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Tillämpad forskning som förbättrar situationen för målgrupperna välkomnas särskilt, samt projekt där barn och ungdomar själva är delaktiga. Forskning på hög vetenskaplig nivå som är nyskapande och gäller för hela målgrupper prioriteras.

De utdelade beloppen är sammanlagt cirka 3,5 miljoner kronor per år, och medel beviljas en gång per år. Bidrag ges i regel till tio till femton projekt med maximalt drygt 350 000 kronor. Bidrag ges för ett år i taget, bidrag kan ges under maximalt tre år till samma projekt.

Med ett tydligt nytt projekt kan samma forskare som tidigare beviljats bidrag i tre år söka bidrag till det nya projektet.

Beviljade bidrag ska redovisas senast den 31 december året efter det att bidraget beviljats tillsammans med en populärvetenskaplig rapport om projektets resultat samt en kort redogörelse med anpassat språk för målgruppen barn och ungdomar för publikation på Stiftelsens hemsida. Stipendium/anslag som inte utnyttjats inom denna tidsram återgår till Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond.

En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att det finns aktuellt etiskt godkännande från Etikprövningsmyndigheten.

Bidrag lämnas inte till projekt av grundforskningskaraktär eller för resor.

Forskningsbidrag
Ansökningsomgången är avslutad.
FoU-annons.

Doktorandanslag
Doktorandanslag för fyra år annonseras ut av direktionen i särskild ordning.
Redovisningar
Beviljade forskningsbidrag
Beviljade fyraåriga doktorandanslag
Forskningsredovisningar i populärvetenskaplig form