Forskning

Forskning och utvecklingsarbete

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på faktorer som påverkar deras hälsa, lärande och livssituation. Anslag delas i huvudsak ut till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning, samt i vissa fall till utvecklingsarbete av generaliserbar karaktär. Vid bedömningen av ansökningar prioriteras forskning som syftar till att förbättra livssituationen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Tillämpad forskning som förbättrar situationen för målgrupperna välkomnas särskilt, samt projekt där barn och ungdomar själva är delaktiga. Forskning på hög vetenskaplig nivå som är nyskapande och gäller för hela målgrupper prioriteras.

De utdelade beloppen är sammanlagt cirka 2 miljoner kronor per år, och medel beviljas en gång per år. Bidrag ges i regel till tio till femton projekt med maximalt drygt 200 000 kronor. Bidrag ges för ett år i taget, men fortsättningsbidrag kan ges under maximalt fyra år.

Beviljade bidrag ska redovisas senast den 31 december året efter det att bidraget beviljats tillsammans med en populärvetenskaplig rapport om projektets resultat för publikation på Stiftelsens hemsida. Stipendium/anslag som inte utnyttjats inom denna tidsram återgår till Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond.

En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att det finns aktuellt tillstånd från etisk kommitté.

Bidrag lämnas inte till projekt av grundforskningskaraktär eller för resor.

Ansökan om forskningsbidrag sker på särskild blankett som laddas ned från webbplatsen under ”Ansök om bidrag”.

Sista ansökningsdag är den 30 april varje år.

Skriftligt besked lämnas i oktober.

Doktorandanslag för fyra år annonseras ut i särskild ordning vart fjärde år. De senaste doktorandanslaget beviljades år 2019.

Redovisningar
Beviljade forskningsbidrag
Beviljade fyraåriga doktorandanslag
Forskningsredovisningar i populärvetenskaplig form

Ansökan om bidrag till forskning
Ladda ner som PDF
För att läsa Adobe PDF-filer måste du ha Adobe Acrobat Reader
eller annan programvara för att läsa PDF-filer.