Personuppgiftspolicy

Du som söker bidrag hos Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond ska kunna känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och att vi tar din personliga integritet på största allvar. Denna policy beskriver hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande kraven och reglerna som anges i dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR är en EU-förordning som antas som lag av respektive EU-land. Lagen, nedan benämnd Dataskyddslagen, gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter PUL (Personuppgiftslagen).

Ansvarig för hantering av personuppgifter
Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn.

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?
På Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond behandlar vi personuppgifter som lämnas till oss i samband med ansökningar om bidrag.

Ett grundläggande krav i Dataskyddslagen är att du som uppgiftslämnare ska ge ditt aktiva samtycke till att personuppgifter om dig samlas in och behandlas. Samtycke ger du i samband med att du skriver under och skickar in bidragsansökan till oss.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Men observera att Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond då inte, med bibehållet stöd i lagen, kan fortsätta att behandla dina personuppgifter. Det innebär också att vi inte kan fortsätta att behandla en pågående ansökningsprocess om bidrag.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
När du som privatperson ansöker om bidrag är de uppgifter som vi på Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond efterfrågar och behandlar exempelvis person- och kontaktinformation samt så kallade känsliga personuppgifter som rör medicinska, sociala och ekonomiska förhållanden – i syfte att kunna bedöma om du kan få bidrag från fonden.

När du som forskare ansöker om bidrag och ger ditt medgivande till oss att behandla dina personuppgifter registreras hela din ansökan för vidare handläggning och beslut. Hanteringen av dina personuppgifter är av berättigat intresse för oss som organisation eftersom det säkerställer handläggning och beredning av din ansökan.

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
 • Ekonomiska uppgifter såsom inkomst och bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Känsliga uppgifter såsom funktionshinder och intyg utskrivet av läkare, kurator, sjukgymnast, leg psykolog eller logoped.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond kan använda information du lämnar för följande ändamål:

 • För att hantera din ansökan.
 • För att hantera eventuella bidrag/anslag.
 • För att kontakta dig i för Stiftelsen relevanta frågor.
 • För att presentera beviljade forsknings- och doktorandanslag och publicera populärvetenskapliga artiklar på Stiftelsens hemsida
 • För att uppfylla relevanta krav i lagar och förordningar

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Vissa personuppgifter sparas under en längre tid exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda eller när den rättsliga förpliktelsen inte längre föreligger gallras dina personuppgifter ut. I vissa fall anonymiseras uppgifterna vilket innebär att uppgifterna inte längre går att koppla till någon person.

Vilken rättslig grund har vi för våra personuppgiftsbehandlingar?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och behandla sökta bidrag och har dessa rättsliga grunder.

 • Samtycke, när du skickar in din ansökan säger du ja till att vi behandlar dina personuppgifter.
 • Rättslig förpliktelse, vid personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningen.

Vilka delar vi personuppgifter med?
I samband med hantering av bidragsärenden överför Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond viss information/vissa personuppgifter till parter som fonden har personuppgiftsbiträdesavtal med. Vi säkerställer då att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt. Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond lämnar inte ut eller säljer dina uppgifter till tredje part, utan ditt medgivande.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Dina rättigheter
Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så når du oss på:
E-post: sunnerdahls_handikappfond@telia.com