Riktlinjer för bidrag till enskilda

 • Fullständigt ifylld ansökningsblankett, aktuellt intyg och kopia på ”Besked om årlig beskattning” eller ett intyg från Skatteverket är ett absolut krav för prövning av ansökan.
 • En 30-årsgräns tillämpas (man får inte ha fyllt 30 år vid ansökningstillfället).
 • Bidrag beviljas inte två år i rad till samma sökande/familj oavsett ändamål.
 • Bidrag beviljas inte till olika former av träning, t ex sjukgymnastik, behandlingar av olika slag, tandvård, läkarvård, mediciner, hälsokost, glasögon, kläder, skor, allmänt ekonomiskt stöd, inköp som gjorts med avbetalning eller till studier i utlandet om motsvarande utbildningar finns att tillgå i Sverige.
 • När det gäller bidrag till bil utgår inte bidrag till dem som erhållit helt grundbidrag (30 000 kr) och vill byta den bil de köpt med hjälp av bilstöd från försäkringskassan innan nio år förflutit.
 • I övrigt hänvisas till tidigare beslut om bidrag till bil:
  Direktionen beslutade den 20 mars 1989 (3 §), att fr o m den 1 juli 1989 skall utan hinder av bestämmelserna om statsbidrag till anskaffning av bilbidrag kunna beviljas för detta ändamål, om det föreligger synnerliga skäl och den sökandes ekonomi bedöms inte utgöra något hinder därför. Med synnerliga skäl avses t ex:
 • ensamstående förälder till barn med funktionsnedsättning
 • flera barn med funktionsnedsättning i samma familj
 • behov av särskilt stort fordon

För enskilda (lämnas in tidigast i november 2018 och senast den 15 februari 2019)
Observera att bidragsperioden endast avser aktiviteter under tiden 15 maj 2019 till 15 maj 2020

Bidrag kan sökas för t ex följande ändamål: rekreationsresor inom/utom Sverige, olika läger, dator/datortillbehör, hjälpmedel som inte kan fås via landstinget, specialcykel, något som helt enkelt underlättar tillvaron/höjer livskvalitén.

Bidrag beviljas inte i efterhand till inköp som redan har gjorts eller aktiviteter som redan har genomförts innan stiftelsen prövat ansökan.

Ansökan ska göras på den särskilda ansökningsblanketten för enskilda som laddas ned under ”Ansök om bidrag”.

På blanketten ska ALLA uppgifter noga fyllas i.
Samtidigt som ansökningsblanketten ska följande bilagor skickas in:

När det gäller uppgifter om ekonomiska förhållanden ska till ansökan, enligt beslut från stiftelsens revisorer, bifogas kopia från Skatteverket på ”Besked om årlig beskattning”.
Observera att inkomstdeklarationen inte godkänns.

Ett intyg utskrivet av läkare, kurator, sjukgymnast, leg psykolog eller logoped ska bifogas ansökan. Intyget ska vara daterat och ej äldre än ett år, bestyrka funktionsnedsättningen och behovet av ekonomiskt stöd för det sökta ändamålet samt vara undertecknat och innehålla uppgift om telefonnummer.

Ofullständigt ifylld ansökningsblankett och utelämnande av begärda bilagor medför att ansökan inte kommer att tas upp till prövning utan makuleras.