Riktlinjer för bidrag till enskilda

 

Ansökan

För enskilda (lämnas in tidigast i november och senast den 15 februari)
Observera att kommande ansökan gäller bidragsperiod och aktiviteter under tiden juni 2024-31 maj 2025

Ansökan ska göras på den särskilda ansökningsblanketten för enskilda som laddas ned under ”Ansök om bidrag”, finns tillgänglig från och med 1/11.

På blanketten ska ALLA uppgifter noga fyllas i digitalt (ej för hand). Skriv ut den ifyllda blanketten, skriv under den och skicka in ansökan till stiftelsen via brev.

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
Backsippevägen 8 A
135 62 Tyresö

Samtidigt som ansökningsblanketten ska följande bilagor skickas in:

  • Ett intyg utskrivet av läkare, kurator, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog, logoped eller för funktionsnedsättningen annan relevant legitimerad yrkesgrupp ska bifogas ansökan.
  • Intyget ska vara daterat och ej äldre än ett år, bestyrka funktionsnedsättningen och berätta om behovet av det sökta ändamålet.
  • Intyget ska vara undertecknat och innehålla uppgift om telefonnummer till personen som skrivit intyget.
  • Besked om årlig beskattning som Skatteverket sänder ut. När det gäller uppgifter om ekonomiska förhållanden ska kopia på ”Besked beslut om årlig beskattning” för sökande och eventuell maka/make/sambo/förälder i hushållsgemenskap bifogas. Vid många ansökningar vill stiftelsen kunna prioritera dem med lägre inkomst.

Observera att inkomstdeklarationen eller kontrolluppgift inte godkänns.

Ofullständigt ifylld ansökningsblankett och utelämnande av begärda bilagor medför att ansökan inte kommer att tas upp till prövning utan makuleras.

Riktlinjer för bidrag

En 30-årsgräns tillämpas (man får inte ha fyllt 30 år vid ansökningstillfället). Sökande ska vara bosatt i Sverige.

Bidrag kan sökas för t ex följande ändamål: rekreationsresor inom/utom Sverige, olika läger, dator/datortillbehör, hjälpmedel som inte kan fås via region, specialcykel, något som helt enkelt underlättar tillvaron/höjer livskvalitén.

Bidrag beviljas inte två år i rad till samma sökande/familj oavsett ändamål.

Bidrag beviljas inte till olika former av träning, t ex sjukgymnastik, behandlingar av olika slag, tandvård, läkarvård, mediciner, hälsokost, glasögon, kläder, skor, allmänt ekonomiskt stöd, inköp som gjorts med avbetalning eller till studier i utlandet om motsvarande utbildningar finns att tillgå i Sverige.

Bidrag beviljas inte i efterhand till inköp som redan har gjorts eller aktiviteter som redan har genomförts innan stiftelsen prövat ansökan.

Bilbidrag

När det gäller bidrag till bil utgår inte bidrag till dem som erhållit helt grundbidrag (30 000 kr) och vill byta den bil de köpt med hjälp av bilstöd från försäkringskassan innan nio år förflutit.

I övrigt hänvisas till tidigare beslut om bidrag till bil:
Direktionen beslutade den 20 mars 1989 (3 §), att fr o m den 1 juli 1989 skall utan hinder av bestämmelserna om statsbidrag till anskaffning av bilbidrag kunna beviljas för detta ändamål, om det föreligger synnerliga skäl och den sökandes ekonomi bedöms inte utgöra något hinder därför. Med synnerliga skäl avses

– t ex: ensamstående förälder till barn med funktionsnedsättning

– flera barn med funktionsnedsättning i samma familj

– behov av särskilt stort fordon

Rekreationsresa

Om du har beviljats en rekreationsresa och har svårt att lägga ut pengar i förskott för beviljat bidrag kan bidraget utbetalas mot faktura från reserarrangören där bokningen av resan gjorts. Kontrollera med reserarrangören om de godkänner detta tillvägagångssätt. Kontakta därefter stiftelsen. Fakturabeloppet får inte överstiga beviljat bidragsbelopp.