Karin Bertills, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping

”Elever i behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa – lärares arbetssätt, betygsättning och elevers självtillit”


Lottie Giertz, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö

”Rättsligt ställföreträdarskap för unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar”


Jenny Hedberg, Barnhabiliteringen, Eskilstuna

”Utvärdering av rörlighetsutveckling i övre extremiteten hos barn med CP samt analys av predicerande faktorer för behandling med Botulinumtoxin-A”


Eva Holmqvist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

“Utvärdering av ögonstyrd dator som hjälpmedel för samspel och delaktighet”


Gunnel Janeslätt, Centrum för klinisk forskning i Dalarna, Falun

”Validering av självskattningsformuläret Tid-S för barn med funktionsnedsättningar”


Lina Bunketorp Käll, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet

”Fysisk och kognitiv stimulans för optimering av neuroplasticitet och lärande”


Ann Lavesson, Skånes Universitetssjukhus, Lund

”Språkscreening vid 4-årsundersökning på BVC – test, normering och implementering”


Anna Levén, Linköpings Universitet

”Mastermind – Förbättrad funktion i vardagen för barn med utvecklingsstörning genom träning av exekutiva funktioner”


Helene Lidström, Kvinno- och barndivisionen, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

“Teknikanpassning och stöd för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan – en metod för att underlätta skolgång samt övergång till arbete och fortsatta studier”