Audionom Tina Ibertsson, Medicinska fakulteten, Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi, Universitetssjukhuset, Lund.

”Postlingvalt döva barn och ungdomar med cochleaimplantat i samtal med normalhörande
barn.”