Docent Tatja Hirvikoski för projektet Föräldraskap i familjer med funktionsnedsättning i två generationer

Tatja Hirvikoski är verksam som FoUU-chef för verksamhetsområde Habilitering & Hjälpmedel, SLL samt docent och affilierad forskningsgruppledare vid Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Under räkenskapsåret 2014/2015

Under verksamhetsåret 2014/2015 beviljade direktionen nedanstående doktorandanslag

 

Professor Ann-Christin Eliasson för projektet Utveckling och utvärdering av tidig träning för barn med risk att utveckla Cerebral Pares.

Ann-Christin Eliasson är verksam vid Karolinska universitetssjukhuset Stockholm, Handikapp och Habilitering.

 

Professor Mats Granlund för projektet Skolämnet Idrott och hälsa – lärares arbetssätt, betygsättning och elevers självtillit. En jämförelse av elever i behov av särskilt stöd och övriga elever.

Mats Granlund är verksam vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, Högskolan Jönköping.


 


Professor Ulrika Nettelbladt, Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet.

”1. Lexikal förmåga hos flerspråkiga skolbarn i Malmö med språkstörning. 2. Interaktion och högre språkliga förmågor hos skolbarn med pragmatisk språkstörning.”


Arbetsterapeut Helene Persson Lidström, Riksregionhabilitering, Folke Bernadottehemmet, Kvinno- och barndivisionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

”Ökad aktivitet och delaktighet i skola och på fritiden förelever med rörelsehinder; en studie om IT-hjälpmedel.”


Audionom Tina Ibertsson, Medicinska fakulteten, Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi, Universitetssjukhuset, Lund.

”Postlingvalt döva barn och ungdomar med cochleaimplantat i samtal med normalhörande
barn.”


Sjukgymnast Åsa Hedberg, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

”Utveckling av postural kontroll hos barn – ett forskningsprojekt i fem delar.”